Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Psychonia - Informace ['91]

Stanislav Sohr - 1991

ORIENTACE
Tato tiskovina není vyčerpávající informací o naší společnosti, ale informací orientační, pro zájemce. Upřednostňuje se v ní spíše vnější tvářnost: podmínky členství, stanovy, aktivity. Pokusili jsem se také - více než jen na špičku nože - odbočit do problematiky vlastní, do oblasti, které se naše společnost věnuje.
Budou v tom pro mnohé čtenáře mnohá překvapení. Nedají se vyloučit i silnější reakce, když některé služby budou považovány za "zázračné" a tudíž nepravděpodobné. Podstatné je, že se uvedeným programům a činnostem věnujeme. Stojí za to, protože jsou-li pozitivní výsledky, jsou to služby pro lidi fantastické.
Propagovat je ale vůbec nemůžeme, protože je nás hrstka, kteří je ovládají. Do roka a do dne snad bude situace lepší vzhledem ke studiu, které zabírá většinu naší činnosti. Takže vzhůru k pomnožování psychoniků2!
V žádném případě však nikoho nenutíme, aby naše sdělení přijal. Patří to k filosofickým základům, na kterých jsme společnost zakládali. Žádné násilí nemíníme provozovat a žádné násilí si nemíníme nechat líbit. Obracíme se pouze k lidem, kteří rozeznají, že jsme si blízcí.
Titulek ORIENTACE jsme si vypůjčili. Jmenuje se tak náš interní zpravodaj. Vyhovuje i v tom smyslu, že předkládáme zájemcům orientační informace. Nic víc, nic méně.

SPOLEČNOST PSYCHONIA1 A ČLENSTVÍ V NÍ
Psychonia1 byla založena na první valné hromadě v září - septembri 1990 na Visalajích v Beskydech. Sdružuje nejen psychoniky2, ale všechny zájemce, kteří se domnívají, že jim psychonika3 může pomoci a cítí povinnost podílet se na jejím rozvoji, nebo ti, kteří mají o věc jen zájem.
Společnost není výdělečná. Má vyrovnaný rozpočet. To znamená, že všechny prostředky, které získá, odvádí různými formami svým členům.
Členem se může stát každý bezúhonný občan po dovršení osmnácti let věku.
Členské příspěvky se platí dodanou složenkou, pololetně nebo ročně. Rodinní příslušníci (členové) jsou považování z hlediska placení členských příspěvků a zasílaných materiálů za samostatné členy společnosti.
Pokud členové nevyrovnají členské příspěvky, nemůžeme jim zasílat materiály a poskytovat výhody jako ostatním členům a budou zařazeni pouze jako "zájemci".
Člen dostává zdarma zpravodaj ORIENTACE s informacemi o činnosti společnosti.
Člen se může, ale nemusí účastnit akcí společnosti. Může studovat ve Studijním centru psychoniky (SCP)4.
Společnost chystá rekreační a dovolenkové pobyty pro své členy a jejich rodinné příslušníky na Moravě a na Slovensku. Program má být rozšířen o přijetí u psychonika2, přednášky, besedy, návštěvy zajímavých míst atd. Byla by to příležitost k setkávání se lidí, kteří mají příbuzné zájmy a tím i k sobě mají blízko.

VZDĚLÁVANÍ A SLUŽBY
Vzdělání a vzdělávání považuje naše společnost za prvořadé. V našem případě se jedná o vzdělávání v jednotlivých disciplínách psychoniky3. Hned na počátku existence společnosti vzniklo Studijní centrum psychoniky (SCP)4, během tří čtvrtí roku trvání společnosti proběhl první semestr dálkového studia ve dvou bězích v Ostravě a internátně na Ostravici. Druhý a třetí semestr je naplánován od září 1991 do června 1992. Jejich náplní je: Základy telestézické indikace a Dispoziční prognostika, pod souhrnným titulem BUDOUCNOST MŮŽE ZNÁT KAŽDÝ.

Psychonika3 je druh užitého umění, zabývající se tvorbou a úpravami systémů. Exaktní bází tohoto druhu užitého umění je kybernetika. Čerpá však také z fyziky, bioniky, elektroniky, ekonomiky, fyziologie, biologie, filosofie, psychologie. Stejně jako jiná užitá umění, kde je tvorba do jisté míry podmíněna potřebnými technologickými znalostmi.

Člověk je předmětem hlavní pozornosti psychoniky3. Snaží se mu přispívat hlavně ve zdolávání špatných stavů mezi nemocí a zdravím. V tomto směru se jeví jako nové odvětví systémového poznávání řídících psychických dějů cestou co největšího využití mozkové kapacity, pro kladné ovlivňování příslušných systémů a struktur, rozhodujících pro život a zdraví.

Služby, které může psychonika3 poskytovat, jsou už nyní značně rozmanité, rozsáhlé a prakticky povětšinou velice potřebné. Vzhledem k tomu, že Psychonia1 má za sebou ve vzdělávání (SCP)4 teprve první semestr a vstoupila do druhého, nelze očekávat, že by bylo možné poskytovat služby ve větším měřítku. Prozatím nastoupili první adepti, vedení hrstkou psychoniků2. Za nějaký čas na tom snad budeme líp.

V přímé péči o člověka jsou to systémové a strukturální úpravy na informatickém základě psychonického3 "počítačového jazyka se svým mozkem", projevující se jako terapeutické efekty, upravující kondici, vlastnosti a stav člověka.

Dispoziční prognostika a Orientační prognostika na telestézickém základě získává informace o povaze budoucích událostí, dějů; o možnostech, schopnostech, dispozicích různých systémů s prognózami jejich budoucího chování. Týká se to dispozic k úrazům, chorobám, k poruchám motorových vozidel, dispozic k ohrožení násilím, ke krádežím, vloupání, dispozice k úspěšnosti a neúspěšnosti v různých jednáních, cestách, studiu.

Talent a jeho inteligenční vybavení (speciální IQ); vhodné zejména při volbě životního povolání, přijímání nových zaměstnanců, při vstupu do partnerských vztahů.

V parnerství soukromém i jiném se zjišťují dispozice ke vzájemnému souladu, porozumění. Ale také etické a jiné hodnoty partnera, jeho charakter, povahové vlastnosti.

Anomální lokality (zóny) se zjišťují a transformují, aby škodlivě neovlivňovaly hlavně člověka. Zjišťují se také další škodlivé fenomény, jako nepříznivé působení různých předmětů, šperků, drahých kamenů, kovů, barev, látek, různých upomínkových předmětů a údajných amuletů.

Příznivé drahokamy, kovy, barvy, považuje psychonika3 za nutné stanovit individuálně, pro každého jednotlivce, aby k těmto informacím přihlížel zejména v tom, co nosí přímo na těle.

Psychonické3 amulety a zářiče patří do kategorie ochranných a posilovacích prostředků; psychonika3 jich vyvíjí více, různými technikami i pro různé účely.

PSYCHONIKA3 PĚTI VĚTAMI
1. Psychonika3 je nové odvětví, vznikající paralelně s psychoenergetikou a psychotronikou.

2. Na rozdíl od nich se opírá o kybernetiku, systémové metody; psychiku chápe jako integrující princip řízení a jeho realizačního mechanismu.

3. Místo nadpřirozena volí psychonika3 cestu k plné využitelnosti mozkové kapacity, kterou dnešní člověk - a tedy i věda - umí zužitkovat ani ne na deset procent.

4. Smyslem psychoniky je obohacení člověka o devadesát procent jeho možností, aby dokázal zdokonalovat díla přírody, která se dokonalá rodí do nedokonalé pravdy, způsobující nedokonalost věcí dokonalých.

5. Poznání není nadpřirozené, ale přirozené.

(...)

Z OBSAHU PUBLIKACE:

Orientace
Společnost Psychonia a členství v ní
Stanovy naší společnosti
Vzdělávání a služby
Psychonika pěti větami
Ediční činnost
Citáty z Telestézické civilizace (1. díl)
......................................................................................................................................

Poznámky:
1 Psychonia - v současné době společnost Noetis
2 Psychonik - v současné době Dispoziční prognostik - neokybernetik
3 Psychonika - v současné době Dispoziční prognostika - neokybernetika
4 SCP - v současné době Telestézická akademie společnosti Noetis
Pietro