Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Telestézická akademie (TA) Noetis - společnosti pro dispoziční prognostiku - vzdělávání dispoziční prognostiky [´95]

Stanislav Sohr - 1995

MIMOŘÁDNÝ VÝZNAM VZDĚLANOSTI U NÁS
Po více než čtyřiceti letech se k nám již pátým rokem dostávají informace z oborů dříve zapovězených. Vycházejí knihy, vydávají se ezoterické časopisy.
Ideologie, která oněch čtyřicet let vládla, považuje duchovnost a duševnost za pouhou vlastnost vysoce organizované hmoty, člověkovy tělesnosti. Člověk je podle ní bytost dočasná, tělesná. Duchovnost a duševnost je jakýsi servis, nadstavba, zvýšení tělesného komfortu, který je dán pouze vysoce organizované hmotě.
Bohužel, tuto ideologii populace ve své velké většině přijala. Žije podle ní. Pramálo záleží, jestli si to uvědomuje nebo ne. Prostě to tak je.
Informace z oborů dříve zapovězených tedy nepadají povětšinou na úrodnou půdu.
Jejich ideologie jsou jiné. A za některými informacemi stojí filosofické systémy. O těch populace ve své většině nemá ani ponětí. Ani se o ně nezajímá. Informace se tedy dostávají lidem, kteří si je nedokáží interpretovat jinak než tělesně, podle ideologie, která je ovládá. Je to ideologie, mimo jiné, konfrontační. Informační manko z minulých let se vykrývá kvantitativně, ale sotva kvalitativně.
Bez dlouhodobého, soustavného vzdělávání s jasným, pluralitním filosofickým základem se duchovní a duševní situace změnit k lepšímu nemůže; nebo se mění jen velice pomalu. A cestou dlážděnou nepochopením věci.
Z toho jsme vycházeli před pěti lety; a myslím, že se to potvrdilo. Se založením naší společnosti vzniklo i soustavné vzdělávání, bez přerušení fungující podnes, vyúsťující v Telestézickou akademii (TA).
K orientaci přispěl nový obor, dispoziční prognostika (DIP). Záhy zcela převládl. NOETIS se stala společností pro DIP. Vytváří podmínky pro studium, pro uplatňování DIPu v praxi, pro její rozvoj.
Základy DIPu vznikaly v osmdesátých letech. Podněty dodala česká varianta psychoenergetiky prof. Kahudy. A také psychotronika dr. Rejdáka. Nový obor se začal od pojetí obou nových vědních odvětví, které se zařazují k vědám exaktním, oddělovat. Začal se profilovat až k vytvoření svébytné podoby v žánru užitých umění.
Soustavné vzdělávání formou TA k tomu bylo živnou půdou, příležitostí týmové spolupráce. Pětileté vzdělávání dozrálo k zamýšlené struktuře, obsáhlo všechny čtyři stupně, od základního po vysoký. A restrukturalizovalo se v ujasněné studium zájmové a osvětové, a tvůrčí.

TELESTEZICKÁ AKADEMIE (TA) - VZDĚLÁVANÍ DISPOZIČNÍ PROGNOSTIKY (DIPu)

Předmětem studia na Telestézické akademii společnosti Noetis (dále TA) je dispoziční prognostika (dále DIP) a co s ní souvisí z exaktních i humanitních oborů, z filosofie a umění. Probíraná látka podává také přehled o ezoterice vůbec, o různých druzích léčitelství, o prekognici a dalších, obdobných naukách.
TA se dělí na dva druhy vzdělávání, na dvě školy pod jednou střechou. Jistá obdoba je například dvouletá obchodní škola a čtyřletá obchodní akademie. Samozřejmě s rozdílem, vyplývajícím z povahy věci. A s tím, že střední vzdělání DIPu je jedním z předpokladů pro přijetí na druhou, vyšší školu tvůrčí povahy, která je blíže umělecké škole. Označuje se jako vyšší a vysoký stupeň vzdělávání. Kdežto střední škola je povahy zájmové a osvětové.
Střední škola je semestrální, tříleté studium, dálkové, se soustředěními jednou měsíčně, o víkendech; to platí i o vyšší škole. Vyšší a vysoké vzdělání je o dva roky - i více - delší. Je návazné na střední vzdělání, ale jen co do vědomostí; ne co do tvorby, praktických činností dispozičního prognostika, kterým se stává frekventant po ukončení vysokého vzdělání.
Posluchač se tedy nemůže zapsat na vyšší stupeň aniž by získal střední vzdělání. Může mu však být střední vzdělání zkráceno; a může být přijat na vyšší a vysoký stupeň dříve než za tři roky.

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

obsahuje základní stupeň (ZS) a STS, střední stupeň. V ZS se probírají exaktní, humanitní, filosofické a umělecké souvislosti s DIPem; dále duchovní profil DIPu; ve třetím semestru se naučí posluchač měřit telestézickou informatickou metodou, pomocí indikátoru (virgule). V STS se probírají jednotlivé aplikované disciplíny DIPu teoreticky, ale tak, že se zároveň teorie aplikuje do informatické praxe po stránce měření; i po stránce základů telestézického testování. V závěru se posluchač seznámí s některými duševními technikami, které mu posílí rovnováhu teorie a praxe, na středním stupni.
Toto vzdělání je zájmové a osvětové. Zájmové je zakončeno prospěchovou zkouškou a účastnickým diplomem. Kdo se přihlásí ke kvalifikačním zkouškám a uspěje, získá osvětový diplom. Je kvalifikován pro osvětovou činnost DIPu. A splní jeden z předpokladů pro přijetí na druhou, vyšší školu.

VYŠŠÍ A VYSOKÉ VZDĚLÁNÍ

Absolutoriem středního stupně nevzniká nárok na přijetí do Dílny DIPu, jak se jmenuje vyšší a vysoký stupeň. Je to vzdělávání tvůrčí povahy, jiného zaměření než zájmového a osvětového. Má vyústit v praktickou činnost, poskytování služeb DIPu pro veřejnost, v tvůrčí praxi dispozičního prognostika. Zájemce musí splňovat více předpokladů, než jen absolvování středního vzdělání.
V Dílně usilují žáci společně s kantory - dispozičními prognostiky - o další rozvoj DIPu, zpracovávají nové a nové poznatky. Věnují se studiu historie DIPu, jak vznikala, jak se poznatky realizovaly. Hledají tvůrčí projekty, které by DIPu umožnily ve větší míře, aby byl společensky užitečný.
Dílna není časově omezená. Vychází z ní jednotlivce dříve nebo později na základě diplomové práce a jmenováním programátorem DIPu; pak samostatným programátorem - dispozičním prognostikem. Po delší praxi může programátor postoupit do skupiny operátorů. Ale to už se delší dobu věnuje praxi, klientele, působí jako kantor TA. Z Dílny neodchází. Zavazuje se na určitou dobu působit týmově v Dílně, v DIPOSu, ve společnosti NOETIS.
Kdo z Dílny odejde před jmenováním dispozičním prognostikem, vlastní pouze osvětový diplom středního vzdělání. V závažných okolnostech mu však může být odňat; víceméně jen při závažném porušení etiky. Není to věc subjektivního rozhodování, ale celého vedení TA a prezídia společnosti NOETIS.

ABSOLVENTI STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ - AKČNÍ DÍLNA

Tito absolventi mají na vůli zůstat i nadále v TA, i když se neucházejí, nebo nebyli přijati do Dílny. Mohou vytvořit druhou dílnu DIPu, Akční dílnu. Mohou v ní rozvíjet aktivity kulturního a osvětového, i obchodního charakteru. Jsou pro DIP velmi důležité, ale soustavně zanedbávané.
Střední vzdělání umožňuje také vznik pracovních míst pro absolventy, kteří nebudou DIP tvořit, ale pracovat s ním nejrůznějšími formami. Co se týče obchodní činnosti, probíhala by na základě právní subjektivity živnostenské nebo firemní. Obdobně existují knihkupci, kteří knihy obvykle netvoří, nepíší, ale mají je rádi a pracují s nimi.

UMÍSTĚNI ABSOLVENTŮ

Na rozdíl od jiných škol neexistují zavedená pracovní místa pro absolventy TA. Připravuje-li například střední zdravotní škola své studenty, čeká je zavedená síť pracovních příležitostí. Stejně u jiných odborných škol. Ale i umělecké školy, střední, mají potenciálně síť možných uplatnění vytvořenou.
Kvalifikace dispozičního prognostika, programátora či operátora, podle zkušeností, které jsou, nezpůsobuje větší problémy s uplatněním. Stejně jako výtvarník, absolvent vysoké školy odchází do svobodného povolání - obvykle - stejně tak dispoziční prognostik. Má navíc "sociální jištění" jako člen sekce Noetis, DIPOSu, který prognostiky sdružuje, na základě právní subjektivity každého z nich. Záleží na jeho výsledcích, aby si získal tvůrčí, ale i existenční pole působnosti. Poptávka u stávajících dispozičních prognostiků vysoko převyšuje nabídku; jsou přetíženi.
Jinak je to u absolventů středního vzdělání.
Pokud bylo zájmové, naplnilo své poslání. A je tu Akční dílna, jako možnost další činnosti. Ta může vést k pracovnímu místu, ale nemusí. Zájmový absolvent s pracovním místem nepočítá, má své povolání. Kvalifikovaný osvětář obdobně; ale někteří z nich by rádi u ezoteriky a DIPu zůstali. Záleží na nich.
Pracovní místa, jejich zárodky se tvoří průběžně.
Noetis má pobočky, jejich manažéry se stávají obvykle posluchači TA. Jejich postavení však zůstává nevyhraněno. Spíše se dá očekávat, že v budoucnu se zapojí do klientely jako dispoziční prognostici v místě pobočky, nebo poblíž. Toto očekávání nemusí být jediné. Nic manažerovi nebrání, aby vytvořil Klub Noetis, kde se budou pořádat zájezdy, promítat filmy a kazety, prodávat ezoterické předměty, časopisy, literatura atd. Pracovní místo by tak nabylo konkrétní formy, manažer by získal obživu na základě středního vzdělání, Noetis by získala dobré prostředí pobočky, přibližující se Ústředí v Ostravě a Rožňavě.
Jsou však i další možnosti, kde střední absolvent získává nový rozměr, užitečné rozšíření své náplně ve své jiné kvalifikaci. Kladně se k tomu vyjadřují kondiční a rehabilitační pracovníci, maséři. Příležitosti jsou v rozsáhlé sociální sféře, partnerském a talentovém poradenství, v podnikatelské sféře, kde všude může i středně vzdělaný absolvent obstát.
Naštěstí nepřicházejí do TA zájemci, kteří by předem počítali s pracovním místem na základě studia DIPu. Studují, téměř všichni, motivováni zájmem o věc, nikoliv vyhlídkou na živení se DIPem.
Ale i tak, patří k morální povinnosti, aby se TA vyjádřila i k tomuto předmětu, předložila fakta a podněty. Za pět let svého trvání tato morální povinnost vzniká a je reflektována.

DALŠÍ INFORMACE
Společnost Psychonia, nyní NOETIS, společnost pro dispoziční prognostiku, vznikla v r. 1990. Jejím posláním bylo získávat a šířit informace o dříve zapovězených duchovních oborech, o ezoterice.

***
Sudijní centrum psychoniky (SCP) bylo prvním krokem k naplňování předsevzatého poslání. SCP se vyhranilo v TA NOETIS, společnosti pro DIP. Byl to důsledek profilace společnosti. U nás do procesu získávání potřebných informací vstoupilo mnoho subjektů. NOETIS specifikovala své poslání na orientaci na nový obor, DIP.

***

TA je interní vzdělávací struktura NOETIS, pětileté dálkové studium DIPu. Posluchač věnuje jeden víkend v měsíci, dostane zadání do příštího soustředění. Smyslem studia je osvojit si DIP, orientovat se v ezoterice, účastnit se pospolitosti obdobně zaměřených posluchačů. Víkendové soustředění je situováno do přírodního prostředí s prostým ubytovacím a stravovacím standardem, aby bylo cenově dostupné všem zájemcům. Studium na TA je jednak zájmové, jednak TA připravuje absolventy k DIPu jako k životnímu povolání.

***

Interní charakter TA je dán vedením a náplní učební látky. TA vede užší prezídium NOETIS. Prezident a viceprezident NOETIS jsou ředitel a místoředitel TA. Náměstky ředitele pro hospodaření a tisk jsou hospodářský a tiskový ředitel NOETIS. Dalšími členy vedení TA jsou programátoři DIPu, jako kantoři TA. Na TA přednášejí výlučně absolventi TA, kvalifikovaní v DIPu profesionálně, jako samostatní programátoři DIPu, věnující se tomuto oboru jako svému povolání.

***

HODNOSTI vyznačují pokročilost posluchače ve studijních i kvalifikačních stupních. Po absolutoriu TA se stávají součástí kvalifikačního dokladu, legitimace - visačky pro orientaci veřejnosti. Nosí se při každé akci DIPu viditelně na oděvu. Dochází již k případům, že za dispoziční prognostiky se vydávají lidé nekvalifikovaní.

***

Již ve druhém SEMKu se upouští od prezentace názorů kurzistů, jejich referáty jsou minimalizovány; a mají být pouze o novinkách v ezoterice, o podnětných zkušenostech. Ve třetím SEMKu začíná praxe.
Střední vzdělání obsahuje část informatiky DIPu, aplikované discipliny DIPu, měření a základy testování. Zdravotní potíže, testy partnerství životního i pracovního, testy inteligence (jiné než psychologické), talentové dispozice, zejména při volbě životního povolání, povahové a charakterové dispozice, vlivy lokalit, škodlivé zóny a další nepřiznivé fenomény, cizí nepříznivé vlivy osob, útlumové programy atd., osudové dispozice, dispoziční předvídání úrazů, chorob a dalších nepříznivých okolností, vhodnost drahokamů, kovů a barev pro tohokterého člověka, amulety, posilující zářiče, neplodnost.

***

OVĚŘOVACÍ zkoušky jsou na konci každého semestru i na konci studijních stupňů. Posluchači i škola si ověřují studijní výsledky. Má-li význam ve studiu pokračovat. Nejde tedy o kvalifikaci, pouze o zjišťování stavu znalostí a chápání probírané látky. Jen výjimečně dochází k tomu, že škola další studium posluchači nedoporučí.

***

SANKCE. Obecně platí, že nejlepší sdružení je to, které nepotřebuje mnoho přísných ustanovení; "pravidla hry" se dodržují na základě pravidel nepsaných, která každý vnímá jako nezbytnost, řídí sám sebe etikou obecně a etikou oboru. Tak daleko ještě nejsme.
NAPOMENUTÍ je první sankcí za nedodržování pravidel psaných i nepsaných.
DŮTKA - po závažnějších proviněních.
ROZCHOD navrhuje jedna, druhá nebo obě strany, kdy posluchač nebo bývalý posluchač se rozchází s NOETIS i s DIPem.
VYLOUČENÍ - z důvodu závažného porušení etiky.

***

Při rozchodu a vyloučení pozbývá posluchač automaticky svou hodnost, zvláště jde-li o hodnost od DIP-8 výše. Tyto hodnosti jsou propůjčené. Rozchází-li se dispoziční prognostik s DIPem, hodnost mu nadále nepřísluší. Porušil-li závažným způsobem etiku, nemůže být nadále dispozičním prognostikem.

***

Praxe ukazuje, že převážná většina posluchačů studuje zájmově. TA to zohledňuje. Profesionalizace je prozatím výjimkou.

***

Souvisí to s posláním NOETIS, která chce zavést DIP do společenského povědomí, ale také docílit kvalifikovanosti pro veřejnou činnost v oboru.

***

Stává se, že posluchač nižších semestrů - středního stupně - studia na TA nechal a vydával se za dispozičního prognostika, přestože této kvalifikace nedosáhl. Ale ani posluchači vyšších semestrů nejsou oprávněni k veřejné činnosti v DIPu. Pokud se nekvalifikují předepsaným způsobem.

***

Náplní činnosti dispoziční prognostiky jsou poradenské služby dispozičně-prognostické povahy, týkající se osobního i veřejného života fyzických i právních subjektů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z OBSAHU PUBLIKACE:
Mimořádný význam vzdělanosti u nás
Telestézická akademie (TA) - vzdělávání dispoziční prognostiky (DIPu)
Další informace