Seznam literaturySeznam literatury
Novinky
Sešity Noetis

Malomocenství [´94]

Stanislav Sohr - 1994


MALOMOCENSTVÍ

...
V našem viditelném vesmíru se nepřetržitě odehrává jeden základní děj. Příroda zrozuje věci dokonalé. V povaze této dokonalosti je hierarchičnost, vyjádřena stupni a řády. I nejnižší stupeň je dokonalý. Zrozování však přichází do nedokonalých pravd různych realit, u člověka hlavně do nedokonalosti, deformovanosti genetických závislostí. Tato nedokonalost pravdy způsobuje nedokonalost věcí dokonalých. Příroda si s tím umí poradit jen tak, že abscesuje, opouzdří deformaci; a posiluje postižený subjekt, aby si sám poradil. Je to nedostatečné. Ale logické a pochopitelné. Rodí-li se věci dokonalé, jsou "opravářské dílny" neznámým fenoménem. Ukázalo se, že být musejí. To je důvod vygenerování člověka, jeho mozku a ducha povahy božské, vesmírné, kde v Rozumu je obsaženo řízení vesmírného systému a jeho struktura, obdobně jako ve schematu elektrického či elektronického systému. Testem zralosti člověka je objevení jeho poslání a vyvození praktických důsledků. Člověk je potenciálně plně vybaven, aby nedokonalost věcí dokonalých odstraňoval, uváděl věci do souladu se záměrem dokonalosti; a to v celem vesmíru. Vycvičit se musí sám na sobě, jinými slovy zamést si před vlastním prahem. Vytvořit populaci absolutně zdravou, bez příšerných zohavení těžkými chorobami; zdravou tělesně i duševně. Upravit svou planetu jako "výkladní skříň" vesmíru. Toto poslání a jeho naplňování uskuteční odvěký ideál lásky a trvalého štěstí člověka.
...
Pronikání do vesmíru je kapitola, psaná rukopisem člověka. Jaký je to rukopis? Člověk chápe pronikání povětšinou a v nejzávažnějších případech jako dobývání, pokořování; jako vnucování se násilím. Překonává přitom překážky. Evropané na amerických kontinentech překonávali a překonali překážky, kterými byli domorodci a jejich vlastnictví země. Loupení, vraždění, oheň a krev, to je lidské "pronikání" někam. Nemyslím si, že tato vlastnost patří k lidské přirozenosti. Nicméně, je to nepřirozenost jako mnohé další drtivě v dějinách převažující nad přirozeností. Přežití národů, států je závislé na "pronikání" a "zdolávání překážek". Ve schopnosti chovat se obdobně, v protisměru.
Člověk tedy začal pronikat do vesmíru, zdolává překážky. Nejsem si jist, nemají-li být tato slova v uvozovkách. Popravdě řečeno, myslím si to. Opustím-li svůj pozemek, a jsem-li blázen, nebo nevědomec, ani mě nemusí napadnout, že svět kolem mého pozemku někomu patří. A ten někdo může být jiný než já, s jinou realitou. Určitě mě to ani nenapadne, budu-li blázen nebo nevědomec. Pronikám do tohoto světa, který není můj, dobývám ho, pokořuji, samozřejmě se zbraní v ruce, odstraňuji překážky.
Svět kolem mého pozemku má své majitele, jsou skuteční, i když je neznám a nevidím; existují nezávisle na mé nevědomosti. Než jsem se do tohoto světa vydal, měl jsem si o něm opatřit informace, získat orientaci, naučit se objevit majitele, umět jej vyhledat, domluvit se s ním, chci-li nějakým způsobem jeho pozemku užívat. Třeba jen tudy projet na koloběžce. Co člověka opravňovalo vstoupit na Měsíc? S kým nebo s čím se dohodl? Co ho opravňuje jaderně vystřelovat rakety do světa, který známe jen ze svého pohledu? Z pohledu bytostí, která je si jistá svou rozumností, i když dějiny krve a utrpení jsou všechno jiné, jen ne rozumnost.
...
Nemusejí se hledat projekty k nastolování podstatně lepšího uspořádání duchovního i materiálního života. Skvělé projekty od nepaměti existují, jsou to filosofické systémy. Od nepaměti je však člověk ignoroval, nebo je vykrádal pro nespočetné ideologizace. Dalšími skvělými projekty, uměleckými díly se jen bavil - jako se baví zájemci třeba striptýzem - získal-li schopnost umění vnímat; bavil se jako s povyražením při odpočinku s plným břichem. Posláním novověké vědy je přestat ignorovat tyto projekty. Přimknout se k principiálním pilířům těchto projektů, vytvářet půdorys k jejich uvádění do praxe. Naléhavé volání některých předních exaktních vědců po filosofii, jako spáse, svědčí o naléhavém imperativu, který vnímají s tlukotem svého srdce Pozemšťana.
...

DISPOZIČNÍ PROGNOSTIKA (DIP) A PSYCHIKA A FORMA

...
Podle DIPu zaujímá v aristotelském principu formy klíčové postavení psychika. Spolu s energetikou, která je projevem síly, podmiňují vznik a trvání tvaru. Psychika je činitelem projektující inteligence a talentu, příčina počáteční, motivace a smysl. Tvar je výsledek součinnosti obou. Tato trojjedinost tvoří princip formy. Forma je celkem oné trojjedinosti a zároveň příčinou konečnou nejen ve smyslu zániku nebo přechodu tvaru v jiný, ale i co do finální vnitřní i vnější uspořádanosti.
Jestliže zavádíme do principu formy také další aristotelské principy příčinnosti, má to své důvody. Nechybí ani látka; takto vybavený princip formy má transformační invenci k vytvoření jakékoliv látky. Tři čtyři principy jsoucna neznamenají tři čtyři jsoucna, ale pouze jediné, ve kterém principy prolínají jeden s druhým. Je to pluralitní jednota, nikoliv monismus. Ten sice akceptuje nedílnost skutečnosti, ale nedošel k její struktuře a konstrukci. Dá se říci, že skutečnost principy nepotřebuje, ona je má ze své přirozenosti: monistické implantace ideologicky nazíraného, jediného principu, ať je jakýkoliv, jsou nadbytečné a tvoří základ pasystémů.
...
Aristoteles udělal se svými principy a s plejádou dalších tvůrců filosofických systémů a uměleckých děl, první a nejdůležitější krok na cestě člověka k jeho vesmírnému poslání. Rozšifroval skutečnost až k její podstatě, kterou definoval. Další krok však dosud učiněn nebyl. Nyní jej lidstvo, naše planeta i vesmír nutně potřebuje. Skutečnost byla rozšifrována do principů. Jde o to rozšifrovat principy, aby byly aplikovatelné do praxe. Skutečnost, principy, to jsou jen slova, abstraktní pojmy. Principy jsou od toho, aby byly východištěm ke konstrukci života a její realizaci. Opírání se o principy, když nejsou rozšifrovány, k ničemu v podstatě není. Nanejvýš k tomu, že člověk ví o potřebě stavět. Třeba dům. Pouhá znalost principů dům nepostaví. Na druhé straně stavba domů bez principů, na základě paprincipů, plodí stavby padomů.
...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z OBSAHU PUBLIKACE:

Zamyšlení nad stavem světa a jeho perspektivou (Projev prezidenta republiky Václava Havla
Filadelfia, USA, 4. července 1994)
Malomocenství
Dispoziční prognostika (DIP) a psychika a forma
Příspěvek k UFO
Zlý přízrak v lidské podobě